Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  POLTECH SŁAWOMIR ADAMSKI, informuje, że:

 1. Współadministratorami Państwa Danych Osobowych jest:

Pierwszy współadministrator: POLTECH SŁAWOMIR ADAMSKI, NIP 8521930303, ul. Jana Grudzińskiego 4 Szczecin 70-675

Drugi współadministrator POLTECH Sp. Z o.o., NIP 9552387059 ul. Jana Grudzińskiego 4 Szczecin 70-675           

 1. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.
  2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych. To oznacza, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela danych osobowych Współadministratorowi lub Współadministratorom, którzy przetwarzali dane osobowych oraz Pierwszemu Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych.
  3. Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych , Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f , RODO, tj. ;
 • Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy.
 • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową (fakturowanie).
 • Kontakt pomiędzy osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Administratora i Kontrahenta.
 • Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową.
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy.
 • Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 1. Treść uzgodnień między Współadministratorami znajduje się na stronie internetowej http://www.poltech.pl/wspoladministrowanie/ i stanowi załącznik do Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej;
 2. W ramach realizacji naszych zadań i celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień, w szczególności:
 • spółki powiązane z Administratorem w ramach umowy,
 • podmioty realizujące dla Administratora usługi: księgowe, z zakresu ochrony osób i mienia, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Państwa spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Państwa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.